101 Caffè Srl
Kvalitná káva v podoch a kapsulách

Tyto webové stránky popisují způsoby řízení webových stránek s ohledem na zpracování osobních údajů uživatelů, které tyto stránky používají. Ochrana osobních údajů je vždy založena na zásadách zákonnosti a bezúhonnosti ve smyslu všech platných norem
a v rámci této ochrany jsou přijata odpovídající bezpečnostní ochranná opatření vůči takovým údajům.
 
Údaje budou uloženy po dobu odpovídající účelům, pro něž jsou zpracovány, a podle platných norem.
 
Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou uváděny i jako stručné oznámení ve smyslu čl. 13 zmocňovacího nařízení 196/03 (italská legislativa o zpracování osobních údajů ve smyslu směrnice 95­46­ES) pro ty, kdo komunikují s webovými službami těchto stránek,
za účelem ochrany osobních údajů, dostupných telekomunikačně z adresy www.101caffe.cz odpovídající domovské stránce webových stránek.
 
Oznámení je poskytnuto pouze pro výše uvedené webové stránky patřící 101CAFFE’, a ne na jiné webové stránky, které si může uživatel případně prohlížet prostřednictvím odkazů. Jedná se o jejich samostatné zpracování údajů, a proto se odkazuje na jejich webové stránky.
 
Oznámení se také řídí doporučením č. 2/2001, které evropské orgány na ochranu osobních údajů, sdružené ve skupině zřízené podle čl. 29 směrnice č. 95­46­ES, přijaly dne 17. května 2001 s cílem stanovit určité minimální požadavky pro sběr osobních údajů on­line,
a zejména způsob, načasování a povahu informací, které majitelé zpracování údajů mohou dodat uživatelům v okamžiku, kdy se připojí k webovým stránkám, bez ohledu na účel takového připojení.
 
 
Typy zpracovávaných údajů a způsoby jejich zpracování
 
Je třeba poznamenat, že údaje mohou být zpracovány firmou 101CAFFE’ kvůli plnění povinností uložených zákonem, nařízením nebo právním předpisem Společenství a k prosazení nebo obhajobě práva 101CAFFE’.
 
Pokud to bude nutné, 101CAFFE’ bude moci sdělovat údaje veřejným a správním orgánům, policejním složkám, právníkům / právním poradcům, poštovním doručovatelům / zasilatelům.
 
 
Navigační údaje
 
Počítačové systémy a softwarové postupy navrhované pro fungování těchto webových stránek, získávají během jejich běžného provozu některé osobní údaje, jejichž přenos se předpokládá s používáním komunikačních internetových protokolů.
 
Jedná se o informace, které nejsou shromažďovány k tomu, aby byly sdruženy s identifikací jednotlivce, nýbrž aby bylo možné
z jejich podstaty identifikovat uživatele prostřednictvím zpracování a propojení s daty v držení třetí strany.
 
Do této kategorie dat spadají IP adresy nebo názvy domén počítačů používaných uživateli, kteří se připojují ke stránkám, k adresám
s označením URI (jednotný identifikátor zdroje) požadovaných zdrojů, čas požadavku, postup použitý k odeslání požadavku na server, velikost souboru získaného v odpovědi, číselný kód označující stav odpovědi od serveru (úspěšné provedení, chyba atd.) a další parametry související s operačním systémem a počítačovým prostředím uživatele.
 
Tyto údaje se použijí pouze k získání anonymních statistických informací o používání webu a pro kontrolu jeho správného fungování a ihned po jejich zpracování budou odstraněny. Údaje lze používat pro ujasnění odpovědnosti v případě hypotetických počítačových trestných činů, které by mohly mít dopad na poškození stránek.
 
Údaje lze zpracovávat v papírové a telekomunikační a informační podobě.
 
 
Údaje poskytované uživatelem dobrovolně
 
Volitelné, výslovné a dobrovolné odeslání elektronické pošty na adresy uvedené na těchto stránkách zahrnuje následné získání adresy odesílatele nutné pro to, aby bylo možné odpovídat na dotazy, jakož i další případné osobní údaje vložené do zpráv (a jejich příloh) nebo příslušných formulářů. Tam, kde jsou uvedeny pouze kontaktní e-maily bez příslušného formuláře, uživatel odesláním
e-mailu souhlasí se zpracováním údajů (e­mailová adresa a údaje obsažené uvnitř žádosti) ze strany 101CAFFE’, v souladu s těmito zásadami ochrany soukromí s cílem reagovat na e-mail a žádosti, které jsou v něm obsažené. Poskytnutí údajů je dobrovolné, ale neposkytnutí adresy či jiných potřebných dat k tomu, aby bylo možné požadavek zpracovat, bude znamenat, že nebude možné odpovědět na e-mail a zpracovat daný požadavek.
 
Údaje lze zpracovávat v papírové a telekomunikační a informační podobě.
 
 
Majitel zpracování, osoba odpovědná za zpracování a práva dotčené osoby
 
Majitelem zpracování je 101 Caffè Srl se sídlem v Miláně, na adrese Via Savona 123.
 
Osoba odpovědná za zpracování údajů, na niž se může dotčená osoba obrátit s cílem obdržet úplný seznam dalších případných osob odpovědných za zpracování údajů a za účelem vykonávání práv podle čl. 7 legislativního nařízení 196/03 v čase a způsobem stanoveným zákonem, je Umberto Gonnella, majitel 101CAFFE’.
 
Pro veškeré informace můžete také napsat e-mail na adresu info@101caffe.it s předmětem „Ochrana osobních údajů“ určené osobě odpovědné za zpracování údajů.
 
Níže uvádím čl. 7 zmocňovacího nařízení 196/03.
 
 
Článek 7 (Právo přístupu k osobním údajům a jiná práva)
 
1. Subjekt údajů má právo získat potvrzení o existenci osobních údajů, které se ho týkají, i když nejsou ještě zapsány, a má právo
na jejich předávání ve srozumitelné formě.
 
2. Subjekt údajů má právo získat informace:
 
a) o původu osobních údajů;
b) o účelu a způsobech zpracování;
c) o použité logice v případě zpracování dat pomocí elektronických nástrojů;
d) o identifikačních údajích majitele, osobách odpovědných za zpracování a jmenovaného zástupce ve smyslu č. 5, odst. 2;
e) o subjektech nebo kategoriích subjektů, jimž mohou být osobní údaje sdělovány nebo se o nich mohou dozvědět jakožto jmenovaného zástupce na území státu, odpovědných nebo pověřených osob.
 
3. Subjekt údajů má právo obdržet:
 
a) aktualizaci, opravu nebo, pokud má zájem, integraci dat;
b) zrušení, přeměnu v anonymní podobu nebo zablokování dat, pokud jejich zpracování porušuje zákon, včetně dat, jejichž uchování není nutné pro účely, pro něž byly shromažďovány či následně zpracovávány;
c) potvrzení, že úkony uvedené v písmenech a) a b) byly oznámeny, i s ohledem na jejich obsah, těm osobám, kterým byly sděleny nebo předány, s výjimkou případu, v němž se takové plnění ukáže jako nemožné nebo vyžaduje použití zjevně nepřiměřených prostředků s ohledem na hájené právo.
 
4. Subjekt údajů má právo uplatnit námitky celkově či částečně:
 
a) z legitimních důvodů pro zpracování osobních údajů, které se na něho vztahují, ačkoliv se týkají účelu sběru;
b) vůči zpracování osobních údajů, které se ho týkají za účelem zaslání reklamního materiálu nebo přímého prodeje nebo provádění průzkumu trhu nebo obchodní komunikace.
 
 
Rozsah komunikace a zveřejňování
 
Žádná data pocházející z webové služby (tedy údaje z výše stanovené navigace a soubory cookie) se nesdělují a nezveřejňují
(s výjimkou sdělení soudním nebo policejním orgánům, je-li to nutné).
 
Tyto údaje zpracovává personál, který byl zpracováním dat pověřen (osoby odpovědné za zpracování údajů a jejich spolupracovníci, administrativní pracovníci, pověření řízením informačních systémů a řízením stránek i mimo společnost, marketingový personál, jako osoby pověřené konkrétní činností, jemuž je určena žádost) pouze v případě, že zpracování je nezbytné pro výkon jejich povinností
a výhradně pro provedení úkonů nutných pro plnění těchto povinností.
 
Mohou je rovněž zpracovávat osoby odpovědné za zpracování (také externí firmy mimo společnost, které vykonávají expedici a řízení serveru). Externí společnosti mohou zpracovávat data i prostřednictvím pověřených osob, které mohou vykonávat tytéž činnosti
a zpracovávat údaje pro tytéž účely, pro něž 101CAFFE’ jmenovala odpovědné osoby.
 
Údaje dodané uživatelem mohou být sdělovány subjektům, u kterých je povinnost sdělovat podle zákona nebo nutnost sdělení
pro uplatnění určitého práva společnosti u představených orgánů; navíc mohou být sdělovány případným přepravcům/zasilatelům kvůli doručení požadovaných materiálů nebo produktů 101CAFFE’.
 
 
Soubory cookie
 
Tyto stránky používají soubory cookie, včetně třetích stran, ke zlepšení zážitku při prohlížení a umožňují těm, kteří surfují, aby co nejlépe využili naše služby. Stránky také používají profilovací cookies třetích stran, za účelem odesílání reklamních zpráv podle preferencí uživatelů na základě jejich surfování po síti. 
Pokud uživatel pokračuje v procházení přechodem do jiné části internetových stránek nebo výběrem jejich prvků, uděluje tím souhlas s používáním souborů cookie.

Co jsou soubory cookie

Téměř všechny internetové stránky používají soubory cookie. Soubor cookie ja malý soubor, který ukládá nastavení internetu.  Prohlížeč je stáhne při prvním přístupu na dané internetové stránky.
Při příštím návratu uživatele na web pomocí stejného zařízení prohlížeč zkontroluje přítomnost souvisejícího souboru cookie
(resp. souboru obsahujícího název stránek) a použije data v souboru cookie k odeslání zpět na webovou stránku. To umožňuje internetovým stránkách rozpoznat prohlížeč a za určitých okolností měnit zobrazený obsah podle potřeby.

Kontrola a odstranění souborů cookie

Pokud si přejete změnit způsob, kterým prohlížeč používá soubory cookie, nebo zablokovat či vymazat soubory cookie nainstalované v zařízení, můžete tak kdykoliv učinit změnou nastavení prohlížeče. Dovolujeme si upozornit, že taková volba může omezit mnohé funkce při prohlížení samotných internetových stránek.
Postup kontroly a vymazání souborů cookie se liší v závislosti na používaný prohlížeč. Související informace můžete najít
na následujících odkazech: 

- pokud používáte Chrome, https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=cz
-  pokud používáte Explorer, https://support.microsoft.com/cs-cz/help/278835/how-to-delete-cookie-files-in-internet-explorer
- pokud používáte Microsoft Edge, https://privacy.microsoft.com/cs-cz/windows-10-microsoft-edge-and-privacy  
- pokud používáte Safari, http://support.apple.com/kb/ph5042
- pokud používáte, http://help.opera.com/Windows/9.64/cs/cookies.html
- pokud používáte, https://support.mozilla.org/cs/kb/vymazani-cookies

Soubory cookie, které používají stránky 101CAFFE’ 

101CAFFE´ používá své vlastní technické soubory cookie a používá profilovací cookies třetích stran. 
Při souborech cookie třetích stran  101CAFFE´ nemá přístup k informacím ze souborů cookies a to ani  v rozčleněné podobě.

S odkazem na technické soubory cookie web 101CAFFE´ používá následující soubory cookie:
 • ASP.NET_SessionId (trvání relace procházení), která obsahuje informace o relaci prohlížeče a umožňuje uživatelům přístup k webu.
Pokud jde o profilovací cookies web 101CAFFE´ používá cookies třetích stran související s následujícími službami, které také specifikují stránky se souvisejícími informacemi:
 • Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/
 • Google: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
 • Mixpanel: https://mixpanel.com/privacy/
 • Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245
 • Clicky.com: https://clicky.com/terms
 • Yandex metrica: https://yandex.com/support/browser-classic/personal-data-protection/cookies.xml
 • Google Adwords: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
 • Youtube https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=cs
 • Adroll: https://www.adrollgroup.com/privacy
 • Adabra: https://adabra.com/Adabra_AdSpray_InformativaPrivacy_01.pdf
 • Trackjs: https://trackjs.com/privacy/
 • Awin (Zanox): https://www.awin.com/gb/legal
Powered by Passepartout